Nowy wymiar bezpiecznego planowania.

Pfannenberg 3D-Coverage to narzędzie czyniące planowanie i projektowanie systemów sygnalizacyjnych prostszym i bardziej bezpiecznym.

Przenosi ono uwagę użytkownika z nominalnej mocy wyjściowej urządzenia na efekt faktycznie uzyskany w przestrzeni.

Pomagamy wdrażać bezpieczne systemy sygnalizacyjne w sposób prosty i efektywny ekonomicznie.

Za pomocą systemu Pfannenberg 3D-Coverage – narzędzia do wizualizacji i porównywania skuteczności działania sygnalizatorów w przestrzeni.


Pfannenberg wizualizuje rzeczywistą skuteczność sygnalizatorów.

Informacje zwyczajowo podawane w specyfikacjach nic nie mówią o uzyskanej skuteczności urządzenia w przestrzeni. Dzięki systemowi 3D-Coverage osoby odpowiedzialne za planowanie i bezpieczeństwo po raz pierwszy otrzymują informację o rzeczywistym zasięgu sygnalizatorów.

Liczy się widoczność i słyszalność.

Cechą wyróżniającą narzędzia 3D-Coverage jest uwzględnianie takich czynników jak poziom zakłóceń i natężenie istniejącego oświetlenia. W ten sposób zastosowanie systemu 3D-Coverage czyni postrzegalność sygnału podstawowym warunkiem skutecznej sygnalizacji.

Sposób na optymalny dobór urządzeń.

System 3D-Coverage dostarcza ważnych wskazówek dotyczących zasięgu przestrzennego sygnału z uwzględnieniem standardowych zakłóceń.


Identyfikacja różnic.

System 3D-Coverage wizualizuje różnice zasięgu poszczególnych urządzeń, które w przeszłości zauważano zbyt późno. Jedną z przyczyn stosowania zbyt słabych rozwiązań jest np. założenie, że nadajniki akustyczne tej samej mocy w identyczny sposób dystrybuują dźwięk w przestrzeni. Widoczny obok wykres prezentuje rzeczywiste różnice skuteczności urządzeń.

Skąd przewaga firmy Pfannenberg.

Z powodu swojej konstrukcji większość nadajników akustycznych emituje dźwięk stosunkowo poprawnie w przód, ale w niewystarczającym stopniu w dół i na boki. Natomiast sygnalizatory akustyczne firmy Pfannenberg posiadają zoptymalizowany wylot zapewniający dystrybucję przestrzenną fal dźwiękowych na dużej powierzchni.


Przykład praktyczny: Skuteczność akustyczna w przestrzeni.

Słyszalność sygnalizatorów akustycznych jest ograniczana przez wiele czynników. Szczególne znaczenie ma poziom zakłóceń w danym miejscu. 3D-Coverage wskazuje przyczynę.

Zakłócenia jako czynnik ryzyka.

Słyszalność nadajników akustycznych jest zależna od ich konstrukcji i technologii generacji sygnału, ale także w dużym stopniu od konkretnego pomieszczenia i istniejącego tam poziomu zakłóceń / hałasu. W takiej sytuacji projektowanie systemu musi się opierać na dokładnych wartościach akustycznych.

Na rysunkach obok pokazano wielkość obszaru objętego sygnalizacją przez sygnalizator akustyczny o nominalnej mocy 100 dB(A) przy dwóch poziomach zakłóceń różniących się między sobą tylko o 10 dB(A). Prezentacja pokazuje sygnalizację przy zakłóceniach na poziomie 75 dB(A) oraz 85 dB(A).

Wartości uzyskane z systemu 3D-Coverage dowodzą, że wielkość obszaru skutecznego alarmu znacznie spada przy wzroście poziomu zakłóceń. Jeżeli planista zastosuje zbyt niskie wartości, to w konsekwencji oznacza to wzrost zagrożenia dla osób znajdujących się w tej przestrzeni.


Gwarancja optymalnego doboru urządzeń.

Na każdym etapie procesu istnieje zagrożenie popełnienia błędu w projekcie. Począwszy od nieskonkretyzowanych wymagań i nieznanych warunków otoczenia, a skończywszy na niedostatecznych danych dotyczących rzeczywistych osiągów danego wyrobu. System 3D-Coverage pomaga uniknąć błędów i opracować optymalne rozwiązanie.

1. Definiowanie wymagań.

Istnieje cały szereg norm wpływających na projektowanie systemów sygnalizacyjnych. Często jednak wpływ ten jest tylko powierzchowny.

Na przykład przepisy Dyrektywy Maszynowej UE wymagają od producentów maszyn jedynie stosowania odpowiednich środków minimalizujących ryzyka podczas eksploatacji maszyny. Brak tam jednak konkretnych wymagań dotyczących wydajności sygnalizatorów. W tej sytuacji to producenci są odpowiedzialni za zastosowanie sygnalizatorów o odpowiednio dużym zasięgu i sygnałów o odpowiedniej postrzegalności. System 3D-Coverage prezentuje obszar zasięgu każdego sygnalizatora i pomaga znaleźć optymalne rozwiązanie.

W obszarze sygnalizacji pożarowej pojawiają się już konkretne wymagania dotyczące wydajności sygnalizatorów. Takie przepisy jak np. norma EN 54-23 żądają ponadto analizy obszaru objętego sygnalizacją – także, aby nie dopuścić do wybrania urządzeń o zbyt małych mocach. Projekty oparte na wartościach systemu 3D-Coverage chronią przed błędnym wymiarowaniem przez wyliczenie optymalnej liczby sygnalizatorów.

2. Uwzględnienie warunków otoczenia.

W obszarze sygnalizacji pożarowej i gazowej, w bezpieczeństwie maszyn i BHP: Projektowanie systemu sygnalizacyjnego wymaga analizy otoczenia i zagrożeń istniejących lokalnie.

Gdzie przebywają ludzie? Na jakie czynniki i ryzyka są narażeni? Czym szczególnym wyróżnia się dany obiekt? Znalezienie odpowiedzi na te pytania jest konieczne, ponieważ sygnały alarmowe docelowego systemu muszą być dostrzeżone przez ludzi znajdujących się w danym miejscu.

Często jednak nie ma jasności co do warunków otoczenia istniejących w miejscu montażu. Jeżeli projektant założy zbyt niski poziom zakłóceń, to z konieczności dźwięki sygnalizatorów nie będą słyszalne w ogóle lub tylko w niewystarczającym stopniu.

System 3D-Coverage pomaga uwzględnić warunki otoczenia od samego początku procesu projektowania.

3. Sprawdzenie informacji o produktach.

Informacje podawane w specyfikacjach często skutkują tym, że planista przyjmuje nierzeczywiste osiągi produktu. Wartości szczegółowe, np. dotyczące charakterystyki emisji przy określonych poziomach ciśnienia akustycznego, są wyznaczane w toku dopuszczania urządzenia do użytku i dlatego należy je uzyskać od jego producenta.

Firma Pfannenberg oferuje w systemie 3D-Coverage transparentne i konkretne informacje dotyczące skuteczności sygnalizacji w przestrzeni – i to z uwzględnieniem konkretnych warunków otoczenia. W ten sposób sygnały akustyczne i optyczne będą dobrze odbierane.

4. Zapewnienie optymalnego doboru urządzeń.

Jeżeli na etapie planowania i projektowania systemu sygnalizacyjnego nie zostaną uwzględnione warunki panujące w danym miejscu, takie jak poziom zakłóceń oraz rzeczywista skuteczność danego sygnalizatora, to dobór urządzeń będzie nieuchronnie nietrafny. Takie błędy są niebezpieczne i kryją także ryzyka ekonomiczne.

Możliwymi skutkami wybrania zbyt słabych sygnalizatorów – oprócz zagrożenia dla ludzi i maszyn – może być odmowa odbioru instalacji, dodatkowe koszty ponownego projektowania oraz koszty dozbrojenia systemu, które najczęściej musi być prowadzone pod dużym naciskiem. Istotne jest także, iż w razie wypadku, dostępność maszyn zostanie znacząco ograniczona. Zaprojektowanie zbyt dużego systemu jest najczęściej skutkiem zainstalowania zbyt wielu sygnalizatorów w obawie przed nieotrzymaniem odbioru. Projektanci i firmy instalacyjne ponoszą tutaj ryzyko odpowiedzialności cywilnej. Mają oni obowiązek fachowego doradzenia klientom; w razie konieczności poprawy instalacji zleceniodawca może domagać się od nich zwrotu dodatkowo poniesionych z tego tytułu kosztów.

W tym kontekście nasz system oferuje niezbędne bezpieczeństwo na etapie projektowania oraz gwarancję maksymalnie skutecznego i efektywnego ekonomicznie wyniku.


Zalety w skrócie.

Nasz system oferuje transparentność w obszarze, w którym błędne założenia i niejasność co do mocy urządzeń mogą rowadzić do niebezpiecznych konsekwencji. Dostarczając konkretne dane system 3D-Coverage zapewnia bezpieczeństwo wszystkim osobom realizującym sygnalizację i wszystkim pracującym w danym obszarze.

Wiedza o zasięgu skutecznej sygnalizacji.

System 3D-Coverage koncentruje się na postrzegalności sygnału w przestrzeni. Uwzględnia np. zakłócenia akustyczne i dzięki temu poprawnie wskazuje obszar skutecznej sygnalizacji.

Właściwe rozwiązanie dla Twoich potrzeb.

Dostarczając konkretne informacje o wielkości obszaru objętego sygnalizacją system 3D-Coverage oferuje maksymalne bezpieczeństwo w doborze typów i liczby sygnalizatorów optycznych i akustycznych.

Pełna kontrola nad budżetem i ramami czasowymi.

Rozwiązania oparte o system 3D-Coverage oferują maksymalną efektywność przy danej cenie za metr sześcienny przestrzeni chronionej. Uniknięcie błędnego doboru sygnalizatorów umożliwia płynne prowadzenie uruchomień.

Ochrona przed błędnym doborem urządzeń.

System 3D-Coverage umożliwia porównanie rzeczywistej skuteczności sygnalizatorów w przestrzeni oraz instalowanie odpowiednich urządzeń i we właściwej ilości.

Ochrona przed poprawkami/ dozbrojeniami systemu.

System 3D-Coverage umożliwia optymalny dobór urządzeń i chroni przed ewentualnymi poprawkami. Dotyczy to zarówno mocy sygnalizatorów jak i ich liczby, montażu i okablowania.

Bezpieczeństwo ludzi, maszyn i środowiska.

System 3D-Coverage ułatwia planowanie i projektowanie bezpiecznych, zgodnych z normami i wyróżniających się efektywnością i skutecznością urządzeń sygnalizacyjnych.


Materiały do pobrania

Pfannenberg 3D Coverage Brochure

Pfannenberg Sizing Software PSS

Oprogramowanie Pfannenberg Sizing Software (PSS) wylicza konkretne wartości ułatwiające dobór sygnalizatorów o odpowiedniej mocy. To bezpłatne i dostępne online narzędzie planistyczne uwzględnia konkretne warunki otoczenia oraz kompetentnie sugeruje dobór odpowiednich sygnalizatorów i ich rozmieszczenie.